1. Privacy policy
Ātrā atlase

Vispārējā Toyota Privātuma un datu aizsardzības politika

Autortiesības © Toyota Baltic AS ("TBA")

Toyota ievēro tavu privātumu. Tev kā Toyota klientam, patērētājam vai plašākas sabiedrības loceklim u.c. ir tiesības uz Personas datu aizsardzību. Šie dati var būt saistīti ar tavu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, bet arī ar citiem datiem, piemēram, ar tavu transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), (ģeo-)lokāciju utt. 

Šajā Vispārējā Toyota Privātuma un datu aizsardzības politikā (“šī Politika”) mēs aprakstām, kā un kāpēc ievācam tavus Personas datus, ko darām ar tiem, ar ko tos koplietojam, kā aizsargājam tos, kā arī tev pieejamās izvēles saistībā ar Personas datiem. 

Šī Politika ir piemērojama tavas Personas datu apstrādei attiecībā uz dažādiem pakalpojumiem, rīkiem, lietotnēm, tīmekļa vietnēm, portāliem, (tiešsaistes) pārdošanas veicināšanas pasākumiem, mārketinga darbībām, sponsorētām sociālo mediju platformām utt., ko mēs nodrošinām vai darbinām vai ko nodrošina vai darbina mūsu vārdā. 

Šī Politika ietver vispārējus noteikumus un skaidrojumus. To papildina atsevišķi specifiski privātuma paziņojumi, kas saistīti ar īpašiem pakalpojumiem, rīkiem, lietotnēm, tīmekļa vietnēm, portāliem, (tiešsaistes) pārdošanas veicināšanas pasākumiem, mārketinga darbībām, sponsorētām sociālo mediju platformām utt., ko nodrošina vai darbina Toyota vai cita persona Toyota vārdā. Šos privātuma paziņojumus tu saņemsi, kad būs nepieciešami tavi Personas dati iepriekš minēto darbību veikšanai (piemēram, tīmekļa vietnēs, portālos, individuālās saziņas pakalpojumos, jaunumu pārskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, notikumos utt.).

Šī Politika ir piemērojama visiem taviem Personas datiem, ko apkopo Toyota Motor Europe NV/SA un/vai Toyota Baltic AS vai tās vārdā, šajā Politikā kopā saukti “Toyota”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”. Ja piekrīti šīs Politikas nosacījumiem, tu piekrīti, ka mēs apstrādāsim tavus Personas datus tādējādi, kā aprakstīts šajā politikā. Politikas noslēgumā tu atradīsi šajā politikā izmantoto galveno jēdzienu un ar lielo sākuma burtu rakstīto terminu definīcijas (piemēram, Personas dati, Apstrāde, Datu pārzinis u.c.).  

Organizācijas, kas ir atbildīgas par tavu Personas datu apstrādi, ir:

Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brussels
Beļģija

un

Toyota Baltic AS (TBA)
Järvevana tee 7b
10112 Tallinn
Igaunija

Mēs esam izveidojuši Datu aizsardzības kontaktpunktu, kas apstrādās tavus jautājumus vai pieprasījumus saistībā ar šo Politiku, jebkuru specifisko privātuma paziņojumu, taviem Personas datiem (un to apstrādi).

Ja tev rodas jautājumi vai pieprasījumi, vai sūdzības saistībā ar šīs Politikas piemērošanu vai lai izmantotu savas tiesības, kā aprakstīts šajā Politikā, tu vari ar mums sazināties Datu aizsardzības kontaktpunktā:

- privacy@toyota.ee;
- Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn.

Mēs novērtējam tavus Personas datus, ko esi mums uzticējis, un mēs esam apņēmušies apstrādāt Personas datus godīgā, pārskatāmā un drošā veidā. Toyota piemērotie pamatprincipi ir šādi:

 • Likumība: mēs vāksim Personas datus godīgā, likumīgā un pārskatāmā veidā.
 • Datu minimizācija: mēs aprobežosimies ar to Personas datu ievākšanu, kas ir tieši saistīti un nepieciešami mērķiem, kam tie tiek vākti.
 • Mērķa ierobežošana: mēs vāksim jūsu Personas datus tikai noteiktiem, skaidri paustiem un likumīgiem mērķiem un papildus neapstrādāsim jūsu Personas datus veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.
 • Pareizība: mēs saglabāsim Personas datus pareizus un aktuālus.
 • Datu drošība un aizsardzība: mēs ieviesīsim tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu datu drošības un aizsardzības līmeni, cita starpā ņemot vērā aizsargājamo Personas datu būtību. Minēto pasākumu mērķis ir nepieļaut neatļautu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudējumu, vai izmaiņas, kā arī jebkura cita veida nelikumīgu apstrādi. 
 • Piekļuve un labošana: mēs apstrādāsim jūsu Personas datus saskaņā ar jūsu juridiskajām tiesībām.
 • Uzglabāšanas ierobežošana: mēs uzglabāsim Personas datus tādā veidā, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem datu aizsardzības jomā, un ne ilgāk, kā nepieciešams mērķiem, kuriem tie ir savākti.
 • Aizsardzība starptautiskai datu nodošanai: mēs nodrošinām, ka tavi Personas dati, kas nodoti ārpus EEZ, ir pienācīgi aizsargāti.
 • Drošības pasākumi attiecībā uz trešām personām: mēs nodrošināsim, ka trešo personu piekļuve Personas datiem (un to nodošana trešām personām) notiek saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un atbilstošām līgumiskām garantijām. 
 • Tiešā mārketinga un sīkdatņu likumība: nosūtot pārdošanas veicināšanas materiālus vai izvietojot sīkdatnes tavā datorā, mēs nodrošināsim, ka mēs tā rīkojamies saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Kad mums ir nepieciešami tavi Personas dati, mēs vienmēr nepārprotami informēsim par to, kādus Personas datus mēs vācam. Mēs tev sniegsim šo informāciju ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs, piemēram, iekļauts noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt. 

Lūdzu, ņem vērā, ka saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tavus personas datus var apstrādāt, ja:

- tu esi devis(-usi) piekrišanu apstrādes mērķiem (kā aprakstīts privātuma paziņojumā, kas saistīts ar konkrēto apstrādi). Lai novērstu šaubas, tev ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt; vai
- tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kurā tus esi līgumslēdzējs; vai
-  ar šādu apstrādi mēs tiecamies sasniegt likumīgas intereses, kas nav pretrunā tavām privātuma tiesībām. Tevi par šādām likumīgajām interesēm atbilstoši informēs ar privātuma paziņojumu, kas saistīts ar konkrētu apstrādi
- to paredz tiesību akti.

Mēs apstrādāsim tavus Personas datus tikai noteiktiem, skaidri paustiem un likumīgiem mērķiem, un mēs papildus neapstrādāsim tavus Personas datus veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem.

Šāds mērķis var būt tevis veikta pasūtījuma izpilde, mūsu tīmekļa vietņu vai portālu apmeklējuma uzlabošana, mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošana vispārīgā līmenī, pakalpojumu un lietotņu, mārketing komunikācijas un darbību piedāvāšana utt. Tavu Personas datu apstrādes mērķis būs skaidri noteikts attiecīgajā privātuma paziņojumā saistībā ar konkrēto apstrādi. Šāds privātuma paziņojums būs pieejams, piemēram, tīmekļa vietnē vai portālā, lietotnē, elektroniskā jaunumu apskatā utt.).

Mums ir svarīgi saglabāt tavu Personas datu ierakstus pareizus un aktuālus. Lūdzu, informējiet mūs par jebkādām izmaiņām vai kļūdām tavos Personas datos, cik drīz vien iespējams, sazinoties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (lūdzu, skati 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”). Mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka nepareizi vai novecojuši Personas dati tiktu izdzēsti vai attiecīgi koriģēti.

Tev ir tiesības piekļūt taviem Personas datiem, ko mēs apstrādājam, un, ja tavi Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi, pieprasīt šo Personas datu labošanu vai dzēšanu. Ja tev ir nepieciešama papildu informācija saistībā ar tavām tiesībām uz privātumu vai vēlies izmantot kādas no šīm tiesībām, lūdzam sazināties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

Mēs uzglabāsim tavus Personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Mēs uzglabāsim tavus Personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams mērķiem, kuriem mēs apstrādājam tavus Personas datus, vai lai izpildītu tiesību aktu prasības. Lai saņemtu informāciju par to, cik ilgi noteiktus Personas datus, visticamāk, uzglabās, pirms tos dzēsīs no mūsu sistēmām un datubāzēm, lūdzam sazināties ar Datu aizsardzības kontaktpunktu (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

Mums ir ieviesti tehniski un organizatoriski drošības pasākumi, lai aizsargātu tavus Personas datus pret nelikumīgu vai neatļautu piekļuvi vai izmantošanu, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu vai kaitējumu to integritātei. Tie ir izstrādāti, ņemot vērā mūsu IT infrastruktūru, potenciālo ietekmi uz tavu privātumu un saistītās izmaksas, kā arī saskaņā ar pašreizējiem nozares standartiem un praksi.

Tavus Personas datus apstrādās trešās puses Datu apstrādātājs tikai tad, ja šāds Datu apstrādātājs piekritīs ievērot šos tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus.

Datu drošības saglabāšana nozīmē tavu Personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsargāšanu:

(a) Konfidencialitāte: mēs pasargāsim tavus Personas datus pret nevēlamu atklāšanu trešām personām.
(b) Integritāte: mēs pasargāsim tavus Personas datus pret izmaiņām, ko veic nepilnvarotas trešās personas.
(c) Pieejamība: mēs nodrošināsim, ka pilnvarotās puses spēj piekļūt taviem Personas datiem, kad tas ir nepieciešams.

Mūsu datu drošības procedūras ietver: piekļuves drošību, rezerves sistēmas, uzraudzību, pārskatīšanu un uzturēšanu, drošības incidentu pārvaldību un nepārtrauktību, utt.

Mūsu tīmekļa vietnēs mēs izmantojam sīkdatnes. Tas palīdz mums sniegt tev labāku pieredzi, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietni, kā arī ļauj mums uzlabot mūsu vietni.

Sīkāku informāciju par to, kā mēs lietojam sīkdatnes un kā no tām izvairīties, lūdzam skatīt mūsu sīkdatņu politikā, kas pieejama šeit.

Atkarībā no mērķiem, kādiem mēs ievācam tavus Personas datus, mēs varam izpaust tos šādām saņēmēju kategorijām, kas apstrādās tavus Personas datus tikai šo mērķu ietvaros:

a) Mūsu organizācijās un mūsu zīmolu vidē:

- Mūsu pilnvarotajiem darbiniekiem;
- Mūsu radniecīgajiem un meitasuzņēmumiem;
- Pilnvaroto mazumtirgotāju un Pilnvaroto remontētāju tīkla dalībniekiem, kurus esi norādījis(-usi) kā vēlamos Pilnvarotos mazumtirgotājus vai Pilnvarotos remontētājus vai kas atrodas tavā tuvumā (atbilstoši pasta indeksam, adresei), vai ar ko esi sazinājies(-usies);

b) Trešo pušu uzņēmējdarbības partneri:

- Reklāmas, mārketinga un pārdošanas veicināšanas aģentūras: lai palīdzētu mums nodrošināt un analizēt mūsu reklāmas un pārdošanas veicināšanas kampaņu efektivitāti; 
- Uzņēmējdarbības partneri: piemēram, uzticami uzņēmumi, kas var izmantot tavus Personas datus, lai sniegtu tev pakalpojumus un/vai produktus, ko tu pieprasīji, un/vai kas var sniegt tev mārketinga materiālus (ja esi piekritis(-usi) saņemt šādus mārketinga materiālus). Mēs aicinām šādus uzņēmumus vienmēr rīkoties saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un šo Politiku, kā arī pievērst lielu uzmanību tavas personiskās informācijas konfidencialitātei;
- Toyota pakalpojumu sniedzēji: uzņēmumi, kas sniedz pakalpojumus Toyota vai tā vārdā ar mērķi sniegt šādus pakalpojumus (piemēram, Toyota var nodot tavus Personas datus ārējiem ar IT saistītu pakalpojumu sniedzējiem);

c) Citas trešās personas:

-  ja noteikts tiesību aktos vai likumīgi nepieciešams, lai pasargātu Toyota: 
-  lai izpildītu tiesību aktu prasības, varas iestāžu pieprasījumus, tiesu rīkojumus, juridiskās procedūras, pienākumus, kas saistīti ar ziņošanu un informācijas sniegšanu varas iestādēm, utt.; 
- lai pārbaudītu vai nodrošinātu atbilstību Toyota politikām un līgumiem; un
- lai pasargātu Toyota un/vai tā klientu tiesības, īpašumu vai drošību;
- saistībā ar korporatīviem darījumiem: uzņēmējdarbības nodošanas vai nodalīšanas gadījumā pilnā vai daļējā apmērā, kā arī citos Toyota uzņēmējdarbības daļējas vai pilnīgas apvienošanās, konsolidācijas, kontroles maiņas, reorganizācijas vai likvidācijas gadījumos.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka trešo personu saņēmēji, kas uzskaitīti b) un c) punktā iepriekš, jo īpaši pakalpojumu sniedzēji, kas var piedāvāt produktus un pakalpojumus, izmantojot Toyota pakalpojumus vai lietotnes vai savus kanālus, var atsevišķi ievākt Personas datus no tevis. Šādā gadījumā šīs trešās personas ir pilnībā atbildīgi par šādu Personas datu kontroli, un uz taviem darījumiem ar trešām personām attieksies to noteikumi un nosacījumi.

Ja iegādājies automobili vai citu produktu vai pakalpojumu no kāda no mūsu Pilnvarotajiem mazumtirgotājiem vai Pilnvarotajiem remontētājiem vai sniedz tiem savu personisko informāciju, tu ar šo Pilnvaroto mazumtirgotāju vai Pilnvaroto remontētāju nodibini atsevišķas attiecības. Šādā gadījumā tie kļūs par tavu Personas datu pārzini, iespējams, kopā ar mums. Ja tev rodas jautājumi vai pieprasījumi saistībā ar tavu personas datu vākšanu un izmantošanu, ko īsteno kāds no Pilnvarotajiem mazumtirgotājiem vai Pilnvarotajiem remontētājiem, sazinies ar tiem tiešā ceļā.

Kā tiek noskaidrots vēlamais Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs? Vēlamais Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs ir: 

1)Pilnvarotais mazumtirgotājs vai Pilnvarotais remontētājs, ko tu izvēlējies kā vēlamo kādā no saviem MyToyota profila iestatījumiem (ko vari mainīt jebkurā laikā), vai
2) ja šādu izvēli neveici, mēs noteiksim Pilnvaroto mazumtirgotāju vai Pilnvaroto remontētāju, ņemot vērā tavu atrašanās vietu (tuvāko atbilstoši pasta indeksam, adresei) vai tavu iepriekšējo saziņu ar mūsu tīklu.

Ja tu Toyota rīkā (tīmekļa vietnē, portālā) izmanto kāda sociālā medija pierakstīšanos (piemēram, savu Facebook profilu), Toyota reģistrēs tavus Personas datus, kas pieejami šajā sociālajā medijā, un tas, ka tu izmanto šādu sociālo mediju, nozīmē, ka sniedz nepārprotamu piekrišanu savu Personas datu, ko Toyota reģistrē ar šā rīka starpniecību, paziņošanai.

Reizēm Toyota veicina (personas) datu publikāciju ar tādu sociālo mediju starpniecību kā Twitter un Facebook. Šiem sociālajiem medijiem ir savi lietošanas noteikumi, kas tev jāņem vērā, kad lieto sociālos medijus. Atgādinām, ka publikācijai sociālajos medijus var būt noteiktas sekas, tostarp tavam privātumam un to personu privātumam, kuru Personas datus koplieto, piemēram, īslaicīga nespēja atsaukt publikāciju. Tu esi pilnībā atbildīgs(-a) par savām publikācijām. Toyota neuzņemas atbildību un saistības šajā sakarā.

Tavus Personas datus var nodot saņēmējiem, kas var atrasties ārpus EEZ, un mēs un šie saņēmēji ārpus EEZ varam tos apstrādāt. Saistībā ar jūsu Personas datu nodošanu uz valstīm ārpus EEZ, kas parasti nepiedāvā līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni kā EEZ, Toyota ieviesīs atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu tavu Personas datu pienācīgu aizsardzības līmeni. Šie pasākumi var būt, piemēram, vienošanās ar saņēmējiem par saistošiem līguma nosacījumiem, kas garantē piemērotu aizsardzības līmeni.

Mēs vienmēr nepārprotami tevi informēsim, ja tavi Personas dati tiks nosūtīti ārpus EEZ. Mēs tev sniegsim šo informāciju ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs, piemēram, iekļauts noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt. 

 

Mēs attiecībās ar tevi vēlamies būt pēc iespējas pārskatāmi, lai tu varētu veikt pamatotas izvēles saistībā ar to, kā vēlies, lai mēs izmantojam tavus Personas datus.

 • Tavu saziņas veidu izvēle

Šai kontekstā tu vari veikt virkni izvēļu attiecībā uz to, kā vēlaties, lai mēs ar tevi sazināmies, ar kāda kanāla starpniecību (piemēram, e-pastā, pastā, sociālajos medijos, telefoniski...) un kādiem mērķiem. Atteikšanās norādījumi ir ietverti nosūtītajos ziņojumos. Tu vienmēr vari atsaukt piekrišanu, ko tu sniedz, lai saņemtu no mums paziņojumus.

 • Tavi personas dati

Tu vienmēr vari ar mums sazināties, izmantojot Datu aizsardzības kontaktpunktu (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”), lai noskaidrotu, kādi Personas dati ir mūsu rīcībā un kāda ir to izcelsme. Noteiktos apstākļos tev ir tiesības saņemt savus Personas datus, ko esi mums sniedzis(-gusi), plaši izmantotā, strukturētā, mašīnlasāmā formātā un nodot tavus Personas datus trešai personai pēc tavas izvēles.

 • Tavi labojumi

Ja savos Personas datos atklāj kļūdas vai konstatē, ka tie ir nepilnīgi vai nepareizi, tu vari mums arī pieprasīt, lai mēs tos izlabojam vai papildinām.

 • Tavi ierobežojumi

Tev ir tiesības pieprasīt savu Personas datu apstrādes ierobežojumus (piem., kamēr tiek pārbaudīts Personas datu pareizums).

 • Tavi iebildumi

Tāpat tu vari iebilst pret tavu Personas datu lietošanu tiešā mārketinga mērķiem (ja vēlies, vari arī mums norādīt, kādos kanālos un cik bieži vēlies, lai mēs ar tevi sazinātos) vai tavu Personas datu koplietošanu ar trešām pusēm tiem pašiem mērķiem.

Tu jebkurā laikā vari atsaukt piekrišanu turpmākai Personas datu, ko esi mums sniedzis(-gusi), apstrādei, sazinoties ar mums Datu aizsardzības kontaktpunktā (skat. 3. sadaļu “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”).

Turklāt tu vari pieprasīt, lai mēs dzēšam noteiktus datus, kas attiecas uz tevi (izņemot dažus gadījumus, piemēram, lai pierādītu darījumu vai kad to paredz tiesību akti).

Visbeidzot, lūdzam ņemt vērā, ka tev ir tiesības iesniegt sūdzību pret Datu pārzini attiecīgajā datu aizsardzības iestādē (DAI).

Attiecībā uz TME (kā Datu pārzini) atbilstošā DAI ir Beļģijas Datu aizsardzības iestāde. Attiecībā uz TBA (kā Datu pārzini) atbilstošā DAI ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija.

Šīs Politikas prasības papildina, nevis aizvieto, citas prasības, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos datu aizsardzības jomā. Ja rodas pretrunas starp šīs Politikas saturu un piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, prioritāte būs piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Toyota jebkurā brīdī var grozīt šo Politiku. Ja tā notiks, mēs tevi informēsim par izmaiņām un lūgsim pārlasīt jaunāko Politikas versiju, kā arī apstiprināt piekrišanu tai. 

Šajā Politikā turpmāk uzskaitītajiem terminiem ir šāda nozīme:  

(a) Datu pārzinis ir organizācija, kas nosaka mērķus, kuriem apstrādā Personas datus, kā arī to apstrādes veidus. 

Ja vien neesam norādījuši citādi, Datu pārziņi ir Toyota Motor Europe NV/SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Beļģija) un Toyota Baltic AS (Järvevana tee 7b, 10138 Tallinn, Igaunija). Papildu informācija var būt sniegta ar atsevišķu privātuma paziņojumu, kas būs iekļauts, piemēram, noteiktos pakalpojumos (tostarp komunikācijas pakalpojumos), elektroniskos jaunumu apskatos, atgādinājumos, aptaujās, piedāvājumos, pasākumu uzaicinājumos utt.

(b) Datu apstrādātājs ir persona vai organizācija, kas apstrādā tavus Personas datus Datu pārziņa vārdā.

(c) Datu aizsardzības kontaktpunkts ir kontaktpunkts (piem., Toyota iecelta persona attiecīgajā jurisdikcijā), kur vari vērsties pie Datu pārziņa ar jautājumiem vai pieprasījumiem saistībā ar šo Politiku un/vai taviem Personas datiem (to apstrādi) un kas risinās šādus jautājumus un pieprasījumus. Ja vien mēs neesam norādījuši citādi, ar Datu aizsardzības kontaktpunktu var sazināties, kā aprakstīts 3. sadaļā “Ar ko var sazināties, ja rodas jautājumi vai pieprasījumi?”.

(d)  EEZ ir Eiropas Ekonomikas zona (= Eiropas Savienības dalībvalstis + Islande, Norvēģija un Lihtenšteina).

(e)  Personas dati ir dati, kas tieši ar tevi saistīti vai kas ļauj tevi identificēt, piemēram, tavs vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), (ģeo-)lokācija utt. 

(f) Apstrāde ir tavu Personas datu vākšana, piekļūšana tiem un visa veida izmantošana.