1. Terms of use
Ātrā atlase

Toyota interneta lapas lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot TOYOTA interneta lapu, tu bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrīti šiem noteikumiem. Tādējādi, TOYOTA interneta lapa jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © Toyota Baltic AS ("TBA")

TOYOTA interneta lapā ir informācija par TOYOTA produkciju un TOYOTA reklāmas akcijām. Šajā interneta lapā aprakstītā TOYOTA produkcija tiek piedāvāta tikai Eiropā, un to tirgo tikai attiecīgie autorizētie TOYOTA servisi vai mazumtirgotāji, bet šajā interneta lapā aprakstītās reklāmas akcijas attiecas tikai uz tām valstīm, kuras konkrēti ir minētas attiecīgajā reklāmas akcijā.

Visai šajā interneta lapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā lapā pieejamā informācija nav un nevar būt izmantojama vai uzskatāma par informāciju, kas aizstāj informāciju, kuru nodrošina autorizētais TOYOTA mazumtirgotājs vai serviss. Šajā interneta lapā esošā informācija nav juridiski saistoša, un tā nav piedāvājums pārdot.

Lai arī TBA pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un TBA neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas.

TBA patur tiesības mainīt informāciju saistībā ar modeļiem, aprīkojumu, specifikācijām un pieejamību jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez TBA iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

TBA atzīst internetu par informācijas nodošanas līdzekli un tāpēc atļauj fiziskām personām reproducēt TOYOTA interneta lapās publicētos attēlus savās personīgajās vai oficiālo piekritēju klubu lapās (ar noteikumu, ka tiek pieprasīta un saņemta TOYOTA interneta lapas administratora atļauja, rakstot uz webmaster@toyota.ee.

Darām zināmu, ka, izvērtējot pieprasījumu, cita starpā tiks ņemts vērā sekojošais:
•    lapa nav paredzēta peļņas gūšanai;
•    lapā pozitīvi tiek popularizēta TOYOTA marka un TOYOTA produkcija;
•    lapā nav nepiedienīga vai pretlikumīga materiāla;
•    attēli netiek mainīti (attēlos nav papildu teksta, tie nav izmantoti foto kolāžās, attēlos nav mainītas krāsas, tie nav izkropļoti u.tml.);
•    atļauts reproducēt tikai attēlus, kuros redzama TOYOTA produkcija. Aizliegts reproducēt TOYOTA interneta lapas maketa elementus un vizuālo izskatu;
•    reproducēto attēlu skaits un to reproducēšanas veids atbilst personīgās vai piekritēju kluba interneta lapas būtībai;
•    ir šāda norāde par autortiesību īpašnieku: 'Autortiesības © Toyota Baltic AS';
•    ir norādīts, no kurienes attēli ir ņemti, proti, hipersaite uz TOYOTA interneta lapu;
•    izmantojot attēlus, persona piekrīt, ka TBA drīkst ar viņu sazināties, lai izveidotu saiti no TOYOTA interneta lapas uz attiecīgās personas lapu.

Lietotājs piekrīt tam, ka TBA pēc saviem ieskatiem drīkst anulēt izmantoto materiālu, kā arī pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas nekavējoties dzēst attiecīgos attēlus no savas interneta lapas.

Visas šajā interneta lapā esošās prečzīmes, logotipi un servisa zīmes ir Toyota Motor Corporation, TBA vai trešo personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas Toyota Motor Corporation, TBA vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

TOYOTA interneta lapā var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kuras ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. TBA neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras TOYOTA interneta lapai piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies tu pats.

TBA neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar TOYOTA interneta mājas lapas atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot tavu datoraprīkojumu, kā arī tev paļaujoties uz TOYOTA interneta lapā iegūto informāciju.

TBA patur tiesības grozīt šos noteikumus jebkurā brīdī atbilstoši situācijai, un tu ar šo tiec aicināts apmeklēt šo lapu un izlasīt lietošanas noteikumus katru reizi, kad apmeklē šo interneta lapu.

Nosūtot jebkādas atsauksmes par šo TOYOTA interneta lapu, tu piekrīti, ka TOYOTA ir tiesības pilnībā pēc saviem ieskatiem mainīt, bez atlīdzības ievietot vai neievietot saņemtās atsauksmes šajā TOYOTA interneta lapā. TOYOTA neuzņemas nekādu atbildību par šajā TOYOTA interneta lapā publicēto tekstu saturu.